WYMAGANIA EDUKACYJNE    

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE
z przedmiotu
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
dla klasy
IV, V i VI
Przedmiotowy System Oceniania
 

 1. Na zajęciach obowiązuje:
  a.      podręcznik jeden i ten sam na 3 lata: „Klik Plik” autorzy: Ewa Jabłońska-Stefanowicz i Anna Kijo, owinięty i podpisany na wierzchu,
  b.      zeszyt w kratkę 90-ciokartkowy – jeden ten sam do kl. IV, V i VI, owinięty i podpisany na wierzchu.
 2. Na zajęciach obowiązuje regulamin pracowni komputerowej i przepisy bhp, z którymi uczeń zostaje zapoznany na pierwszych zajęciach organizacyjnych.
 3. Program nauczania obejmuje treści dotyczące różnego typu oprogramowania komputerowego, obsługi edytorów tekstu, bezpiecznej pracy z komputerem, wykonywania obliczeń, wykresów, prostego programowania, działań plastycznych, odpowiedzialnego używania Internetu do komunikowania się, wyszukiwania informacji oraz zabawy.
 4. Na lekcji ocenie podlegają:
  a.      wiadomości – odpowiedzi ustne, kartkówki i sprawdziany,
  b.      umiejętności – obsługa klawiatury, wykonywanie zadań z poszczególnych programów,
  c.      przygotowanie do zajęć oraz chęci i pozytywne nastawienie do pracy,
  d.      zeszyt przedmiotowy,
  e.      aktywność na lekcji.
 5. Sprawdziany zawsze poprzedzone są powtórzeniem obowiązującego materiału i zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Przy ocenianiu kartkówek stosuje się skalę ocen od 1 do 5, natomiast przy sprawdzianach i testach – od 1 do 6 lub od 1 do 5 plus zadanie dodatkowe na ocenę 6. Stosuje się następujące przedziały procentowe:
   
  Ocena Przedział procentowy
  na max ocenę
  celującą

  Przedział procentowy
  na max ocenę
   b
  ardzo dobrą

  Uwagi

   celująca 98 – 100    
   bardzo dobra 90 – 97 90 – 100  
   dobra 75 – 89 75 – 89  
   dostateczna 50 – 74 50 – 74  
   dopuszczająca 35 – 49 35 – 49 z dostosowaniem
  wymagań od 30 %
   niedostateczna poniżej 35 poniżej 35  

 6. Uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu lub kartkówki oceny: niedostateczną lub dopuszczającą ma obowiązek poprawić ją w ciągu dwóch tygodni.

 7. Wszystkie zadania domowe są zapisywane w zeszycie.
 8. Wszystkie oceny wpisywane do zeszytu rodzic ma obowiązek podpisać.
 9. Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu być nieprzygotowany do zajęć i może wtedy wziąć „kropkę”, pod warunkiem, że swoje nieprzygotowanie zgłosi przed rozpoczęciem lekcji.
 10. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią wynikającą z ocen ucznia. Najważniejsze są oceny ze sprawdzianów, ale brany pod uwagę przy wystawianiu ocen jest również stosunek ucznia do przedmiotu.
 11. Za udział w konkursach przedmiotowych i zdobycie w nich wysokich lokat uczeń może uzyskać na koniec roku szkolnego ocenę celującą, pod warunkiem,
  że z przedmiotu otrzymał min ocenę bardzo dobrą.