PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA    

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu
INFORMATYKA
dla klas IV, V, VI, VII, VIII

Przedmiotowy System Oceniania

 

1.    Na zajęciach obowiązują:

a.    podręcznik: „Lubię to!” autor: Michał Kęska (kl. IV, V, VI) i Grażyna Koba (VII, VIII),

     owinięty i podpisany na wierzchu,

b.    zeszyt w kratkę 60. lub 90. kartkowy – może być ten sam do kl. IV-VIII, owinięty i podpisany na wierzchu,

c.    w okresie pandemii przyniesione ze sobą rękawiczki jednorazowe zakładane przez ucznia przed lekcją.
W wyjątkowych przypadkach rękawiczki dostępne są u nauczyciela prowadzącego lekcje.

2.    Na zajęciach obowiązuje regulamin pracowni komputerowej i przepisy bhp,
z którymi uczeń zostaje zapoznany na pierwszych zajęciach organizacyjnych.

3.    Program nauczania obejmuje treści dotyczące różnych oprogramowań komputerowych, obsługi edytorów tekstu, bezpiecznej pracy z komputerem, wykonywania obliczeń, wykresów, prostego programowania, działań plastycznych, odpowiedzialnego używania Sieci do komunikowania się, wyszukiwania informacji oraz zabawy.

4.    Na lekcji ocenie podlegają:

a.    wiadomości – odpowiedzi ustne, zadania domowe, kartkówki
i sprawdziany,

b.    umiejętności – obsługa klawiatury, wykonywanie zadań
z poszczególnych programów,

c.    przygotowanie do zajęć oraz chęci i pozytywne nastawienie do pracy,

d.    zeszyt przedmiotowy,

e.    aktywność na lekcji.

5.    Przy ocenianiu stosuje się wagi ocen.

 

 

Ocena za:

Waga ocen

Konkursy międzyszkolne, sprawdziany, testy

X 5

Wypracowanie klasowe, dyktando

X 4

Odpowiedź, kartkówka, samodzielna praca na lekcji, zadanie domowe długoterminowe (np. doświadczenia), konkursy szkolne, efektywny udział w kółkach, projekty

X 3

Aktywność, zadania domowe, prace dodatkowe, testy dotyczące jednego tematu

X 2

Praca w grupach, zeszyt przedmiotowy, nieprzygotowanie do lekcji

X 1

 

6.    Sprawdziany zawsze poprzedzone są powtórzeniem obowiązującego materiału i zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej.

      Przy ocenianiu kartkówek, sprawdzianów i testów stosuje się skalę ocen od 1 do 6. Stosuje się następujące przedziały procentowe:

 

Ocena

Przedział procentowy na max ocenę celującą

celująca

98% – 100%

bardzo dobra

90% – 97%

dobra

73% – 89%

dostateczna

50% – 72%

dopuszczająca

30% – 49%

niedostateczna

poniżej 29%

 

  7.   Wszystkie zadania domowe są zapisywane w zeszycie.

  8.   Wszystkie oceny są umieszczane w e-dzienniku. Oceny niedostateczne wpisywane są do zeszytu, a rodzic ma obowiązek się pod nimi podpisać.

  9.   Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu być nieprzygotowany do zajęć i może wtedy wziąć „kropkę”, pod warunkiem, że swoje nieprzygotowanie zgłosi przed rozpoczęciem lekcji.

10.   Przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej uwzględnia się zasadę ważenia ocen.

 

Opracowali:

 mgr  Renata Kulczak
   mgr  Iwona Nowak
   mgr  Paulina Sarbinowska
   dr inż.  Krzysztof  Łysek

 

 


 

 

KRYTERIA OCENY

 

Ocena celująca

1.   Uczeń w zakresie wiedzy i umiejętności ma opanowane w pełni wszystkie treści programowe.
2.   Samodzielnie rozwija własne uzdolnienie.
3.   Przestrzega dyscypliny na lekcjach.
4.   Przestrzega przepisów bhp.
5.   Jest zawsze przygotowany do zajęć.
6.   Samodzielnie i starannie wykonuje zadania na komputerze.
7.   Rozumie język informatyczny.
8.   Prowadzi wzorowo zeszyt przedmiotowy.

 

Ocena bardzo dobra

1.   Uczeń opanowuje pełen zakres wiedzy i umiejętności (z niewielkimi brakami) określony w programie nauczania.
2.   Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne.
3.   Przestrzega dyscypliny na lekcjach.
4.   Przestrzega przepisów bhp.
5.   Jest zawsze przygotowany do zajęć.
6.   Samodzielnie i starannie wykonuje zadania na komputerze.
7.   Rozumie język informatyczny.
8.   Prowadzi wzorowo zeszyt przedmiotowy.

 

Ocena dobra

1.   Uczeń opanowuje w stopniu dobrym wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania.
2.   Jest przygotowany do lekcji.
3.   Przestrzega przepisów bhp.
4.   Posiada poprawnie prowadzony zeszyt przedmiotowy.
4.   Wykonuje zadania na komputerze.

Ocena dostateczna

1.   Uczeń opanowuje w stopniu wybiórczym wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania.
2.   Jest słabo przygotowany do lekcji.
3.   Umie wykonać proste czynności na komputerze przy pomocy nauczyciela.
4.   Posiada zeszyt przedmiotowy.

 

Ocena dopuszczająca

1.   Uczeń ma trudności w opanowaniu minimum wiedzy i umiejętności w zakresie programu nauczania.
2.   Jest często nieprzygotowany do zajęć.
3.   Często łamie przepisy dotyczące bezpieczeństwa.
4.   Nie posiada uzupełnionego zeszytu.
5.   Ma problemy z wykonaniem prostych zadań na komputerze, nawet przy pomocy nauczyciela.
6.   Jego postawa na zajęciach jest bierna.

 

 

 

Ocena niedostateczna

1.   Uczeń nie opanowuje wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym.
2.   Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela.
3.   Nie jest w stanie wykonać na komputerze prostych zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela.
4.   W ciągu roku szkolnego nie wykonuje żadnej kartkówki, sprawdzianu, zleconych zadań.
5.   Często opuszcza zajęcia – wagaruje.
6.   Nie posiada zeszytu.

  

 

 

Opracowali:

 mgr  Renata Kulczak
   mgr  Iwona Nowak
   mgr  Paulina Sarbinowska
   dr inż.  Krzysztof  Łysek

.