ANEKS DO PSO   

 


Aneks do Przedmiotowego Systemu Oceniania z przedmiotu

INFORMATYKA

- nauczanie zdalne -

 

  1. Uczeń ma obowiązek przepisać do zeszytu temat i treść lekcji ze strony internetowej naszej szkoły.
  2. Kontrola osiągnięć uczniów może odbywać się w formie:

a.    ustnej (aktywność na lekcji online),

b.    pisemnej (sprawdziany, testy, quizy),

c.    praktycznej (prace samodzielne, prace domowe, projekty, wykonywanie zadań dodatkowych).

  1. Sposób przekazywania prac przez uczniów odbywa się przez:

a.    w przypadku formularzy, testów - platformy edukacyjne wykorzystywane przez nauczycieli (Microsoft 365),

b.    prace przekazywane przez uczniów muszą być wykonane w standardzie podanym przez nauczyciela (np. Paint, Word, Excel, Power Point, Scratch, Python itp.)

c.    pocztę elektroniczną na wskazany przez nauczyciela adres.

  1. Sposoby przekazywania informacji zwrotnej przez nauczycie:

a.    punktacja (testy, formularze) - Microsoft 365,

b.    komentarze do uzyskanych punktów i ocen (w uzasadnionych przypadkach) – Microsoft 365,

c.    indywidualna korespondencja przez e-dziennik (oceny) lub za pomocą poczty elektronicznej.

  1. Pozostałe kanały komunikacji nie będą używane i brane pod uwagę.
  2. Sposoby przeprowadzania sprawdzianów:
    Sprawdziany / testy obejmujące szerszy zakres materiału powinny być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową, a data sprawdzianu (z podaną godziną rozpoczęcia i zakończenia) zapisana w dzienniku elektronicznym na tydzień przed sprawdzianem. W przypadku zgłoszonych problemów uniemożliwiających napisanie sprawdzianu w wyznaczonym terminie, uczeń może napisać go w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w trybie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.
  1. Ogólne kryteria oceniania:

a.    quizy, testy, sprawdziany oceniane są według obowiązującego systemu procentowego,

b.    prace praktyczne oceniane są w oparciu o wartość merytoryczną, zaangażowanie i wkład pracy ucznia,

c.    niedotrzymanie ustalonego terminu może skutkować otrzymaniem niższej oceny lub oceny niedostatecznej,

d.    za bieżące zadania domowe uczeń może otrzymać plusy i minusy. Za trzy plusy otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za pięć – celującą. Za brak zadania domowego uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną (trzy minusy).

e.    jeśli uczeń odeśle pracę skopiowaną z Internetu lub z innych źródeł otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

 

Opracowali:  mgr Renata Kulczak

                                                                                                          mgr Iwona Nowak

                                                                                                          mgr Paulina Sarbinowska

                                                                                                      dr inż. Krzysztof  Łysek