PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA    

 

INFORMATYKA
dla klas IV, V, VI, VII, VIII

Przedmiotowy System Oceniania

1.     Na zajęciach obowiązują:

a.    podręcznik: „Lubię to!” autor: Michał Kęska (kl. IV, V, VI) i Grażyna Koba (VII, VIII), owinięty i podpisany na wierzchu,

b.    zeszyt w kratkę 60. lub 90. kartkowy – może być ten sam do kl. IV-VIII, owinięty i podpisany na wierzchu,

c.    w okresie pandemii przyniesione ze sobą rękawiczki jednorazowe zakładane przez ucznia przed lekcją. W wyjątkowych przypadkach rękawiczki dostępne są u nauczyciela prowadzącego lekcję.

2.     Na zajęciach obowiązuje regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP,
z którymi uczeń zostaje zapoznany na pierwszych zajęciach organizacyjnych.

3.     Uczeń ma prawo dwa razy w półroczu być nieprzygotowany do zajęć i może wtedy wziąć „kropkę”, pod warunkiem, że swoje nieprzygotowanie zgłosi przed rozpoczęciem lekcji

4.     Program nauczania obejmuje treści dotyczące różnych programów komputerowych, obsługi edytorów tekstu, bezpiecznej pracy z komputerem, wykonywania obliczeń, wykresów, prostego programowania, działań plastycznych, odpowiedzialnego używania Sieci do komunikowania się, wyszukiwania informacji oraz zabawy.

5.     Na lekcji ocenie podlegają:

a.    wiadomości – odpowiedzi ustne, kartkówki i sprawdziany,

b.    umiejętności – obsługa klawiatury, wykonywanie zadań z poszczególnych programów,

c.    zeszyt przedmiotowy.

6.     Sprawdziany zawsze poprzedzone są powtórzeniem obowiązującego materiału i zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej.

7.     Przy ocenianiu kartkówek, sprawdzianów i testów stosuje się skalę ocen od 1 do 6.
Stosuje się następujące przedziały procentowe:

 

Przedziały procentowe
do ocen cząstkowych
ze sprawdzianów, testów.

Przedziały procentowe
do ocen cząstkowych
z kartkówek

Ocena

Przedział procentowy

Ocena

Przedział procentowy

6

100%

6

98% - 100%

6-

98% - 99%

5

90% - 97%

5+

96% - 97%

4

73% - 89%

5

92% - 95%

3

50% – 72%

5-

90% - 91%

2

30% - 49%

4+

84% - 89%

1

0% - 29%

4

79% - 83%

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

73% - 78%

3+

67% - 72%

3

56% - 66%

3-

50% - 55%

2+

45% - 49%

2

35% - 44%

2-

30% - 34%

1

0% - 29%

 

8.     Jeśli uczeń jest nieobecny na lekcji jego obowiązkiem jest uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności o treści, które były omawiane na zajęciach w czasie jego nieobecności. Zobowiązany jest również do uzupełnienia notatek i napisania zaległych prac pisemnych w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

9.     Wszystkie zadania domowe są zapisywane w zeszycie.

10.  Wszystkie oceny są umieszczane w e-dzienniku. Oceny niedostateczne wpisywane
są do zeszytu, a rodzic ma obowiązek się pod nimi podpisać.

11.  Wszystkie oceny mają jednakową wagę równą 1.

12.  Przy ustalaniu oceny półrocznej i rocznej oceny cząstkowe odgrywają rolę pomocniczą, a oceny półroczne i roczne wystawia nauczyciel uczący biorąc pod uwagę stopień opanowania treści programowych przez poszczególnych uczniów.

Oceny półroczne i roczne mogą się nie pokrywać ze średnią arytmetyczną obliczoną na podstawie ocen cząstkowych.

 

 Opracowali:

 

 

 

 

 

 

mgr

 Ewa Mularczyk

 

 mgr

 Paulina Sarbinowska

 

 dr inż.

 Krzysztof  Łysek


 

KRYTERIA OCENY

Ocena celująca

1.    Uczeń w zakresie wiedzy i umiejętności ma opanowane w pełni wszystkie treści programowe.

2.    Samodzielnie rozwija własne uzdolnienie.

3.    Przestrzega dyscypliny na lekcjach.

4.    Przestrzega przepisy BHP.

5.    Jest zawsze przygotowany do zajęć.

6.    Samodzielnie i starannie wykonuje zadania na komputerze.

7.    Rozumie język informatyczny.

8.    Prowadzi wzorowo zeszyt przedmiotowy.

Ocena bardzo dobra

1.     Uczeń opanowuje pełen zakres wiedzy i umiejętności (z niewielkimi brakami) określony w programie nauczania.

2.     Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne.

3.     Przestrzega dyscypliny na lekcjach.

4.     Przestrzega przepisów BHP.

5.     Jest zawsze przygotowany do zajęć.

6.     Samodzielnie i starannie wykonuje zadania na komputerze.

7.     Rozumie język informatyczny.

8.     Prowadzi wzorowo zeszyt przedmiotowy.

 

Ocena dobra

1.     Uczeń opanowuje w stopniu dobrym wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania.

2.     Jest przygotowany do lekcji.

3.     Przestrzega przepisów BHP.

4.     Posiada poprawnie prowadzony zeszyt przedmiotowy.

5.     Wykonuje zadania na komputerze.

Ocena dostateczna

1.    Uczeń opanowuje w stopniu wybiórczym wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania.

2.    Jest słabo przygotowany do lekcji.

3.    Umie wykonać proste czynności na komputerze przy pomocy nauczyciela.

4.    Posiada zeszyt przedmiotowy.

Ocena dopuszczająca

1.     Uczeń ma trudności w opanowaniu minimum wiedzy i umiejętności w zakresie programu nauczania.

2.     Jest często nieprzygotowany do zajęć.

3.     Często łamie przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

4.     Nie posiada uzupełnionego zeszytu.

5.     Ma problemy z wykonaniem prostych zadań na komputerze, nawet przy pomocy nauczyciela.

6.     Jego postawa na zajęciach jest bierna.

Ocena niedostateczna

1.     Uczeń nie opanowuje wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym.

2.     Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i nauczyciela.

3.     Nie jest w stanie wykonać na komputerze prostych zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela.

4.     W ciągu roku szkolnego nie wykonuje żadnej kartkówki, sprawdzianu, zleconych zadań.

5.     Często opuszcza zajęcia – wagaruje.

6.     Nie posiada zeszytu.

 Opracowali:

 

 

mgr

 Ewa Mularczyk

  

 mgr 

 Paulina Sarbinowska

 

dr inż.

 Krzysztof  Łysek