Gleby

Zasadniczym typem genetycznym gleb występujących w okolicy Wrześni są bielice, natomiast stosunkowo mało jest gleb brunatnych.Września położona jest na ogół pośród ziemi mało urodzajnej (szaroziemy), bo przeważają gleby piaszczyste oraz piaszczyste na glinie. Dolina Wrześnicy ma pasy próchnicze typu podmokłego. Lokalnie spotyka się lepsze gleby mieszane.

Procesy erozyjne gleb zaznaczają się miejscami i są one najgroźniejsze na glebach dobrych, ale takich okolice Wrześni mają bardzo mało (około 1,5 %). Na dominujących tu glebach średnich erozja nie jest intensywna. Przy tego rodzaju warunkach glebowych podstawowym zagadnieniem jest odpowiednie nawożenie i wapnowanie użytków rolnych, co warunkuje kształtowanie plonów. Gleby omawianego obszaru oznaczają się pośrednią klasą bonitacyjną między klasą IVa a IVb.


Powrót do menu