Gospodarka odpadami

Odpady komunalne z gminy Września i Miłosław składowane są na wysypisku śmieci w miejscowości Bardo, a konkretnie przy drodze ze Skotnik do Barda, w dużej odległości od zabudowań mieszkalnych. Wysypisko śmieci w Bardzie zostało uruchomione w grudniu 1992 r. po wyczerpaniu się pojemności dotychczasowego wysypiska w Osowie. Wysypisko w Bardzie zostało zbudowane zgodnie z aktualnymi wymaganiami sanitarnymi i ochrony środowiska, a więc :

  1. dno kwatery jest wyłożone folią PEHD o grubości 1,5 mm,
  2. wykonany jest drenaż opaskowy ze studzienką zbiorczą dla odcieków znad dna kwatery. Zebrane ścieki są rozprowadzane (rozdeszczowywane) po wysypisku, co przyspiesza proces mineralizacji odpadów,
  3. wykonywany jest monitoring stanu wód wokół wysypiska w odwiertach piezometrycznych,
  4. wysypisko jest otoczone podwójnym pasem zieleni,
  5. śmieci przyjmowane są według wagi,
  6. doprowadzona jest bieżąca woda i elektryczność,
  7. na obszarze wysypiska znajdują się hydranty przeciwpożarowe,
  8. odpady są przesypywane warstwą piasku i substancji chlorującej.

Na wysypisku pracownicy prowadzą częściową segregację odpadów, które można ponownie wykorzystać. Należą do nich :

Inna segregacja odpadów w chwili obecnej nie ma sensu, ponieważ brak jest odbiorców surowców wtórnych - bez problemów odbierany jest tylko złom, szkło i papier. Od 1999 r. na wysypisku pracuje kompaktor, czyli urządzenie do zgniatania odpadów, co daje praktyczne zmniejszenie objętości śmieci o jedną czwartą. Ponadto zmienia się struktura śmieci i przyspiesza się proces ich mineralizacji.

Do dyspozycji wysypiska oddano powierzchnię 6 ha, przy czym obecnie śmieci są składowane w pierwszej kwaterze o powierzchni 1,5 ha. Wysokość wałów kwatery wynosi 5 m. W tym roku wały będą podnoszone o kolejne 2,5 m a docelowo ich wysokość będzie wynosić 10 m. W ciągu roku na wysypisko trafia około 15 tys. m3 odpadów, a więc za 3 - 4 lata będzie budowana następna kwatera. Przy dobrze zmineralizowanych śmieciach, po około 20 latach wytwarza się metan, co powoduje konieczność wykonania studni odgazowujących w masie śmieciowej.Wysypisko w Bardziei
Wysypisko od momentu założenia ma bardzo dociekliwą kontrolę społeczną. Okoliczni rolnicy uskarżają się np. na chmary ptactwa w rejonie wysypiska czy nawiewanie śmieci na pola. Na wysypisku prowadzona jest systematyczna walka ze szczurami i innymi uciążliwymi zwierzętami gromadzącymi się wokół wysypiska. Należy dodać, że na terenie miasta (niestety tylko na niektórych osiedlach) zostały umieszczone kontenery do selektywnej zbiórki szkła i papieru. Budowa wysypiska nie jest najlepszym rozwiązaniem unieszkodliwiania odpadów. Na pewno najskuteczniejszą metodą jest spalanie tych wszystkich odpadów, których nie można ponownie wykorzystać. Budowa spalarni jest jednak inwestycją zbyt drogą jak na możliwości gminy czy nawet kilku gmin wspólnie, a ponadto jest przedsięwzięciem wymagającym dłuższego czasu realizacji; tymczasem wysypisko dla gminy jest potrzebne od zaraz. W początkowych latach funkcjonowania nowego wysypiska w Bardzie dokonano rekultywacji zamkniętego wysypiska w Osowie. Obejmowała ona m.in. niwelację terenu, nawiezienie ziemi oraz posadzenie drzew i krzewów.


Powrót do menu