Literatura
 1. Bachorz H.,1993 : Września. Przewodnik turystyczny. Historia - Zabytki - Legendy.
 2. Kaniecki A., : Komentarz do arkusza 423.2 - Września Mapy Hydrologicznej Polski 1:50 000
 3. Kondracki J.,1988 : Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa
 4. Krygowski B.,1961 : Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej, PWN, Warszawa
 5. Praca zbiorowa pod redakcją Deresiewicza J.,1976 : Ziemia Wrzesińska przeszłość i teraźniejszość, PWN, Warszawa - Poznań
 6. Praca zbiorowa pod redakcją Dylikowej A.,1990 : Dydaktyka geografii w szkole podstawowej, WSiP Warszawa
 7. Praca zbiorowa pod redakcją Żurawskiego M.,1982 : Przyrodnicza analiza zasobności wodnej obszaru gminy Września, Instytut Geografii UAM, Poznań
 8. Rataj H.,1984 : Września. Park miejski im. Wiosny Ludów, UW w Poznaniu
 9. Stępczak K.,1984 : Ochrona i kształtowanie środowiska, WSiP, Warszawa
 10. Tybiszewska E.,Pułyk M.,1997 : Stan czystości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wrześnicy na podstawie badań monitoringowych, Poznań
 11. WIOŚ,1999 : Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w latach 1997 - 1998 t.I i II, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań

Powrót do menu